Privacybeleid

Zorg en vrije tijd met een meervoudige beperking

Privacy-beleid 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij gaan er eerlijk en integer mee om. Hieronder lees je hoe wij dat doen.

A Doel reglement

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing en delen jouw informatie niet zonder toestemming met derden.

B Toepassingsgebied

Omgaan met privacy volgens de wettelijke kaders en richtlijnen in de zorg. Ons privacystatement voor de website is van toepassing voor websitebezoekers (die naar aanleiding van onze website) contact met ons opnemen via het contactformulier, telefonisch of per e-mail.

C Revisiebeheer

Revisie datum Wijziging Vastgesteld door
01-01-2019 Eerste versie Michael de Ridder Directeur

D Evaluatie

Evaluatiedatum: nader te plannen.

E Externe richtlijnen en bronnen

1 Wettelijk kader Algemene Verordening Gegevensbescherming Wet Datalekken Aanverwante en aanvullende wettelijke kaders
2 Richtlijn
3 Overige documenten

Artikel 1 – Inleiding

Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om jou goed van dienst te kunnen zijn. Ons uitgangspunt is dat we niet teveel en niet te weinig registreren. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Je kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

In ons privacystatement is vastgelegd hoe we omgaan met gegevens die we via de website verzamelen. Hoe we omgaan met de persoonsgegevens en gezondheidsinformatie wanneer we onze diensten verlenen ligt vast in ons privacyreglement.

We beschrijven welke gegevens we verzamelen, wie er betrokken zijn, waar we het voor gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Hierbij kun je denken aan onze ICT leveranciers of een websitebeheerder.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze website te beschermen. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Michael de Ridder ( info@deridder.nu of 06-44541361 )

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Beveiligingsbeleid
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van beveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid is vastgesteld op 01-01-2019 (versie 1.0) op basis van: Algemene Verordening Gegevensbescherming ; Wet Datalekken.

2.2 Gedragscode privacy
Onze begeleiders/medewerkers zijn op de hoogte en bekend met de gedragscode privacy. Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers de juiste kennis hebben van interne en externe processen.

Artikel 3 Gegevensverwerking

3.1 Welke gegevens verzamelen wij via onze website en waarom?
Bezoek aan onze website; Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening op sommige pagina’s door Google Analytics een cookie geplaatst. Hiermee kunnen we gegevens verzamelen over de wijze waarop onze bezoekers de website gebruiken. Je kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet met Google gedeeld. De Ridder zorg & recreatie kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in jouw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. De gebruikte cookies kun je, afhankelijk van de in jouw browser ingestelde methode, verwijderen. Je kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in jouw browser in te stellen. Onze leverancier MijnDomein beheert onze website en heeft daardoor inzage in de gegevens op de website. Met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten volgens de AVG eisen.

3.2 Telefonisch contact
Als je telefonisch contact met ons opneemt dan kunnen wij deze gegevens noteren. Wij verwijderen deze gegevens binnen twee weken of verwerken dit – indien nodig – in ons systeem. Wij verwerken enkel gegevens als deze bijdragen aan de dienstverlening. We bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.

3.3 E-mail
Wanneer je ons een e-mail stuurt dan bewaren wij deze. Wij verwijderen de gegevens wanneer informatie geen directe betrekking meer heeft op onze diensten. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen wij de mailbox opschonen en mail die geen directe betrekking heeft op onze dienstverlening verwijderen rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.

3.4 Google Analytics
Wij maken gebruik van een analysetool om websitegebruik van onze gebruikers te volgen.

Artikel 4 Gegevensuitwisseling

4.1 We wisselen gegevens met MijnDomein met betrekking tot webformulieren. Zij verwerken in alle gevallen geen gegevens van ons.

Artikel 5 Bewaartermijnen

5.1 De Ridder zorg & recreatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Artikel 6 Uw rechten

6.1 Inzagerecht a) Je mag opvragen welke gegevens wij van jou hebben geregistreerd. b) Je kunt dit verzoek indienen bij Michael de Ridder. c) Je ontvangt binnen twee weken een reactie. d) Bij het inwilligen van jouw verzoek sturen wij de gegevens naar het bij ons bekende emailadres of per post. Als je het op een ander e-mailadres of postadres wenst te ontvangen zullen wij je vragen je te legitimeren. e) Je ontvangt een overzicht van: kopie van alle gegevens, overzicht van verwerkers, categorie en wijze van opslag.

6.2 Rectificatierecht a) Je hebt het recht om gegevens te laten aanpassen. b) Je kunt dit verzoek indienen bij Michael de Ridder. c) Je ontvangt binnen twee weken een reactie. d) Bij het inwilligen van jouw verzoek sturen wij jou een bevestiging.

6.3 Recht op beperking van de verwerking a) Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. b) Je kunt dit verzoek indienen bij Michael de Ridder. c) Je ontvangt binnen twee weken een reactie. d) Bij het inwilligen van jouw verzoek sturen wij jou een bevestiging.

6.4 Klachtrecht a) Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

6.5 Recht op overdraagbaarheid a) Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt dit verzoek indienen bij Michael de Ridder. b) Je ontvangt binnen twee weken een reactie. c) Bij het inwilligen van jouw verzoek sturen wij de gegevens (alle gegevens die wij van jou hebben verwerkt of door derden hebben laten verwerken) naar het bij ons bekende emailadres of per post. Als je het op een ander e-mailadres of postadres wenst te ontvangen zullen wij je vragen je te legitimeren.

6.6 Recht van bezwaar en overige rechten a) Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Bij bezwaar staken wij de gegevensverwerking onmiddellijk. b) Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jouw ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy statement te wijzigen. Op onze website staat echter altijd de meest recente versie.

7.2 Het algemene privacyregelement is bij ons op te vragen.


Contact

Meer weten? Bel ons op 06–44541361. Je kunt ook het onderstaande formulier invullen.

Meer weten?


Bel voor alle details en een persoonlijk advies.